Shin
Mixed media, metal plate, photo transfer, embroidery, rags, fabric collage, stones, ear of wheat, gold leaves, olive leaves, 2m x 2.3m.

21st, n°300, Shin:  ש – Arab: sin ﺱ, shin ﺶ, Greek: sigma ς, Latin: s.

שן, לעיסה, בחינה

נתיבי הילד

 

האות ש קשורה לספרה שלוש ומזכירה את שלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב. היא מסמלת מערכת המורכבת משלוש יחידות כי לגופה שלושה ראשים. ש כמו שואה, המתייחסת לאסון השמדת היהודים על ידי הנאצים. ולהבדיל שין כמו שלום. ולבסוף האות ש קרובה למלה שן ומזכירה שן טוחנת המיוצגת כאן על ידי ההר באלמריה הנקרא לה מואלה, השן הטוחנת.

שלושת ענפי האות הם כלשד עץ החיים המנצח את המוות, הם הנתיב המשמש את הנשמות בדרך למשכנן האחרון.

"פסי הרכבת" המיוצגים על ידי תפרי קרעי בגדים הופכים למעלות של סולם שמימי.

האבות מיוצגים על ידי בובות עשויות מזרדים ומבדים יקרי ערך ונשמות המתים על ידי סמרטוטים.

למטה ברקע נמצאים שיבולים מכוסים בעלי זהב המוטבעים בעובי החומר. הרעיון הוא לאחד את בסיס ההר העשוי מבקיעים וסדקים של אדמה עוינת עם חזון שיבולי הזהב בגן עדן שהם איזכור לפוריות העומדת כנגד הפטאליות של המוות ובסופו של דבר נצחון החיים על ידי זריעה, עיבור והנבטה.