Kaf - Lamed
Vinyl on canvas, stones, gold leaves, raku bowl, collage-photo mounting, wood, 2m x 2m x 2.8m.

 

התשוקה לשלם

האותיות כ ו ל מתאחדות ויוצרות את המילה כל, שהוא שלם המורכב מחלקיו.

רקע הציור מציג מרכיבים של נוף רוחני. הכתב מופיע בשיטת האורצל קיארוסקורו. מהאות כף עד האות למד הראייה הסובייקטיבית היא מסלול הפותח בחלל בו זמנית שפע של נקודות ראות.


 

Kaf


 

11th, n°20, Kaf: כ – Arab: kaf  , Greek : kappa κ, Latin : k.

כף היד, לשפוך, לתת

 

התרומה

 

כף היד קשורה למים, להקרבה עצמית, לחברות, למזל דלי המיוצג כאן על ידי יד המחזיקה בקבוקון.

על רקע המרחב הציורי האטום והחשוך נגזרת רצפת אבנים שטוחות המזכירה את קיר הבית האוניברסאלי,

ירושלים. יש גם התייחסות למעבר מגבולות המערה לגבולות היקום. 

 

Lamed


12th, n°30, Lamed: ל – Arab: lam , Greek: lambda λ, Latin: l.

ללמוד, ללמד,מלמד

 

המשיכה לידע

 

מהשורש ל מ ד נגזרות המילים ללמוד וללמד המציינות מעבר ממצב סביל של ללמוד למצב פעיל של מלמד.

היא מסמלת גם את מַלְמַד הבקר המדרבן את הבהמה לפעולה כלומר שלימוד תיאורטי בלבד אינו תכליתי.

האות ל היא הגבוהה ביותר באל"ף בי"ת, האות הממריצה לעבור ממנוחה לפעולה. היא מסמלת את השאיפה האנושית, את שאיפת התלמיד חכם להתעלות דרך חיפוש האמת, לכניסתו לעולם הידע הודות לתשוקת הלימוד והעברת ידע זה לאחרים.

גוף האות מבטא את התשוקה לאור. קטעי צילומים מופיעים כענפים הנמשכים לשמיים, בצפייה לעליית השחר. גיליונות נייר מקומטים שעליהם קטעי מלים ההופכים לדפי ספר לא כתובים. ובסוף נפתח ספר בעברית, ספר יצירה.

הספרים מנהלים דו שיח עם תנועת הכתמים שצוירו במברשת. הם מסמלים את הלימוד בספרים.