He
Paper mounted on canvas, torn posters, pastels, silver leaves, seashells, feather, wooden beam, 2m x 2m.

5th, n°5, He: ה – Arab: -, Grek: epsilon ε, Latin : E.

משב רוח, תפילה

הזמן והקשב

הנשימה היא בסיס החיים של כל היצורים הצורכים חמצן. היא מגלמת את יסוד הבריאה, את האלוהים הנופח חיים בחומר הדומם. התנ"ך מדגיש את חשיבות האות ה שבשמם של שרה ואברהם.

בסופיזם הנשיפה מתקשרת לדבר האלוהים. תרגילי הנשימה, הפראנאיאמה בהאתה-יוגה ההודי, מדגישים גם הם את חשיבות הנשימה כמו גם מושג הפנאומה ביון העתיקה וכן תפיסת הטאו הסינית.

האות ה מכוסה עלי כסף חלודים המסמלים את הירח. פעולת הזמן על החומר מרומזת על ידי הצתהבות העלים.

על רקע רגל ה-ה בולטת צורת צדף של אם הפנינה.

.e הפנמה והקשבה מנהלים דו שיח בתוך הצורה דמוית האוזן של האות

הרוח, שהיא נשימת העולם, עוברת בתוך משטחי הנייר המגובבים זה על זה וסובבת את עולה הרגל המחפש את תכלית חייו.

תואי הגיר הלבן יוצרים במוצנע חריצים הדומים לחלל מושלג אין סופי.