Alef
Mixed media on paper mounted on canvas, 2m x 3m

1st, n°1 , Alef : א – Arab : Alif ا, Greek : alpha α , latin : A .

ראשו של שור,אנרגיה ראשיתית,להיות

קו המיתאר של העולם

האות א היא קנוקנת בעלת עוצמה ונושבת חיים הפורצת את החלל כמו דברי הנביאים והמשוררים. בספר הזוהר
 חבויות והקב"ה היה מסתכל ומתענג בהן. וכאשר   כתוב "אלפיים שנה לפני יצירתן היו האותיות(I : 2b, 3b)
רצה ליצור את העולם התייצבו לפניו כל האותיות בסדר הפוך. האות א נשארה במקומה ולא הציגה את עצמה. אמר לה הקב"ה "א, א, מדוע לא התייצבת לפני ככל האותיות"? ענתה ה א "אדון העולמים, בראותי את כל האותיות מתיצבות לפניך ללא תועלת, למה הייתי צריכה להתיצב גם אני? אבל כשראיתי שכבר הענקת לאות ב לקיים את בריאת העולם, מתנה כה חשובה, הבנתי שלא יאה למלך אבינו שבשמיים לקחת בחזרה את המתנה שהעניק לאחד ממשרתיו ולתת אותה למשרת אחר". ענה לה הקב"ה "הו, א, א, למרות שהאות ב תהיה זו שבה אשתמש בבריאת העולם, את, ה-א תהיי האות הראשונה ליחוד האל. את תהיי הבסיס לכל החישובים ולכל הפעולות הנעשות בעולם, ולא תהיה שום יחידה בעולם מלבד ה-א"